Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-15 z celkem 15.
Nakladatelské údaje: Praha : Grada, 2001
Signatura: Mark
Klíčová slova: management, marketing, strategie, analýzy, trhy, marketing mangement, marketingové úkoly, marketingová koncepce, orientace firmy, obchodování, spotřebitelská hodnot, spokojenost zákazníka, hodnotový řetězec, přitahování zákazníků, vztahový marketing, strukturální vazby, koprorační plánování, divizní plánování, obchodní jednotka, strategické plánování, analýza, SWOT, cíle, zpětná vazba, kontrola, marketingový plán, stereosystémy, společnost, marketingový informační systém, zpravodajský systém, marketingový výzkum, rozhodování, měřítka tržní poptávky, poptávka, nabídka, prostředí, spotřebitelské chování, kupní role, kupní chování, sběr informací, hodnocení alternativ, koupě, trh, fáze kupního procesu, konkurence, zákazník, segmentace, spotřebitelský trh, produkt, služba, personál, konkurenční odlišení, etapy vývoje trhu, nový produkt, nápady, testování trhu, vývoj produktu, komercializace, prosces přijetí, celosvětové trhy, regionální zóny, nepřímý vývoz, přímý vývoz, propagace, export, mezinárodní divize, nadnárodní organizace, produktový mix, výrobkový mix, modernizace, značka, balení, značení, projektování služeb, řízení služeb, služby, cenová politika, maloobchod, velkoobchod, logistika trhu, logistika, komunikace, komunikační mix, raklama, podpora prodeje, public relations, prodejní síla, prodejní zástupce, motivace, profesionalita, vyjednávání, přímý marketing, tváří v tvář, adresné zásilky, katalog, katalogový marketing, telemarketink, televize, on-line, on-line marketing, etika, organizace firmy, organizace marketingu, implementace, kontrola výrobního plánu, rentabilita, kontrola výkonnosti, strategická kontrola
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Grada, 2003
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, mezinárodní, ekonomika, makroekonomie, učebnice, vysoké, školy, mikroekonomie, ekonomický způsob myšlení, cena, ceny, model, grafy, tabulky, rozhodovací procesy, hodnota, peníze, hodnota peněz, náklady, fixní, variabilní, komparativní výhody, směna, poptávka, nabídka, tržní rovnováha, nabídková křivka, substituce, fixní příjem, elasticita, poptávková křivka, konkurence, konkurenční, firma, zákon nabídky, technologie, ceny vstupů, dodavatelé výrobky, kritický faktor, efektivita, cenové stropy, cenové podlahy, neviditelá ruka trhu, teorie, chudoba, společsnské optimum, nedokonalost trhu, nedokonalá konkurence, monopol, tržní síla, maximalizace zisku, zisk, slevy, cenová diskriminace, překážková metoda, strategické myšlení, preference, externí náklady, externí výnosy, vlastnická práva, externality, závodey ve zbrojení, asymetrické informaceoptimalizac, politické rozepře, trh práce, monopson, teorie lidského kapitálu, odbory, veřejný sektor, vládní politika, stanovení ceny, zdravotnické služby, bezpečnost práce, kriminalita, hazardní hry, veřejné statky, daně, funkce státu, důchody, minimální mzda, matoda, motivace, ekonomický růst, produktivita, recese, expanze, nezaměstananost, inflace, agregace, hrubý domácí produkt, tržní hodnota, finální statky, statky, HDP, nominální, reálný, volný čas, kvalita života, míra nezaměstnanosti, cenová hladina, CPI, hyperfinance, úroková míra, lidský kapitál, fyzický kapitál, půda, přírodní zdroje, manager, podnikatel, schopnosti, úspory, investice, výzkum, vývoj, chudé země, trendy, práce, zaměstnanost, bohatství, stav, tok, finanční trh, centrální banka, obchodní banka, federální rezervní systém, Okunův zákon, dluhopisy, akcie, agregátní poptávka, křivka, setrvačnost, samoregulační schopnost, šok, mezinárodní obchod, kapitálové trhy, výrobní možnosti, ochranářská politika, obchodní bilance, míra úspor, nominální, parita, kupní síla, spekulace, monetární politika, měnový kurz, Mezinárodní měnový fond, deprese, spotřební koš, devalvace, revalvace, optimalizace
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : C.H.Beck, 2000
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, základy, učebnice, vysoké, školy, příklady, aplikace, vysokoškolská, bankovnictví, měnová politika, nezaměstnanost, státní rozpočet, trh práce, tržní ekonomika, bankovní soustava, trh, tržní systém, konkurence, spotřebitel, nabídka, poptávka, tržní konkurence, informační funkce cen, motivační funkce cen, alokace funkce cen, ekonomický koloběh, výrobní faktory, statky, člověk ekonomický, racionální ekonomické chování, efektivní alokace, celkový užitek, mezní užitek, spotřebitelův přebytek, poptávané množství, zákon klesající poptávky, důchodový efekt, substituční efekt, spotřebitelská substituce, substitut, komplement, cenová elasticita poprtávky, elastická poptávka, neelastická poptávka, individuální poptávka, tržní poptávka, poptávka po statku jednoho prodávajícího, utopené náklady, náklady příležitosti, druhá nejlepší příležitost, ekonomické náklady, ekonomický zik, účetní náklady, explicitní náklady, implicitní náklady, variabilní náklady, fixní náklady, zastavení činnosti, odchod z trhu, mezní náklady, mezní příjem, rovnováha firmy, celkové náklady, průměrné náklady, nabízené množství, tržní nabídka, konkurence kupujících, konkurence prodávajících, tržní rovnováha, nedostatek, přebytekrovnovážná cena, nerovnovážné ceny, stabiklita tržní rovnováhy, změna rovnováhy, směna, specializace, absolutní výhoda, komparativní výhoda, cenová diskriminace, otevřený trh, cech, dominantní postavení na trhu, fúze, kořistnický dumping, monopol, selhání motivací, přirozený monopol, cenový strop, maximální cena, nepeněžní náklady, spotřební daň, břemeno daně, subvence k ceně, obecné výrobní faktory, specifické výrobní faktory, nájemní cena, produkční funkce, výrobní faktor, mezní rpodukt, výrobní technika, technická substituce, optimální výrobní technika, cena volného času, substituční efekt změny mzdy, důchodový efekt změny mzdy, nominální mzda, reálná mzda, individuální nabídka práce, tržní nabídka práce, lidský potenciál, lidský kapitál, nezaměstnaný, frikční nezaměstnanost, strukturální nezaměstnanost, cyklická nezaměstnanost, nedobrovolná nezaměstnanost, zákonná minimální mzda, kapitál, investice, fixni kapitál, zásoby, technologie, úspory, netrpělivost spotřeby, časová preference, míra časové preference, úrok, úroková míra, nominální úroková míra, reálná úroková míra, zápůjční kapitál, zapůjčitelné fondy, nabídka zapojčitelných fondů, pooptávka po zapůjčitelých fonedech, aktivum, reálné aktivum, finanční aktivum, perpetuita, anutia, cena aktiva, očekávaný čistý výnos aktiva, dnešní hodnota budoucích výnosů, míra výnaosu, míra rizika, podnikatel, mezera na trhu, podnikatel, inovace, negativní externalita, pozitivní externalita, soukromé náklady, společenské náklady, soukromé výnosy, společenské výnosy, volný zdoj, volný statek, veřejný statek, nevylučitelnost ze spotřeby, veřejná volba, politické rozhodování, soukromá volba, tržní rozhodování, racionální neznalost, hranice produkčních možností, zájmová skupina, hrubý domácí produkt, čistý domácí produkt, opotřebení, nominální HDP, reálný HDP, běžné ceny, stálé ceny, mezistataky, meziprodukty, přidaná hodnota, agregátní výdaje, úspory, disponibilní důchod, transfery, čistý export, spotřební funkce, životní cyklus, plánované investice, neplánované investice, rovnovážnáý HDP, naturální směna, peněžní směna, oboustranná shoda potřeb, transakční náklady, náklady směny, prostředek směny, zákonné platidlo, peněžní zůstatky, likvidaita, oběživo, zůstatky na běžných účtech, zůstatky na termínovaných účtech, peněžní agregáty, transakční zůstatky, opatrnostní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích, banka, banka s částečnými rezervami, centrální banka, komerční banky, míra bankovích rezerv, povinná míra bankovích rezerv, peněžní zásoba, nominální peněžní zásoba, reálná peněžní zásoba, operace na volném trhu, diskontní půjčka, diskontní sazba, agregátní poptávka, agregátní nabídky, peněžní iluze, přirozená zaměstnanost, potenciální produkt, šok, hospodářský cyklus, expanze, recese, deprese, inflace, deflace, desinflace, deflátor HDP, index spotřebitelských cen, CPI, inflační impulz, akomodování inflačního impulzu, poptávková inflace, nákladová inflace, inflační spirála, inflační očekávání, setrvačná inflace, měnový kurz, měnový trh, apreciace měny, deprecizace měny, parita kupní síly, absolutní verze parity kupní díly, režim stabilního kurzu, kurzově fluktuační pásmo, platební bilance, běžný účet platební bilance, finanční účet platební bilance, obchodní bilance, účetní vyrovnanost platební bilance, rovnováha platební bilance, nominální měnový kurz, reálný měnový kurz, zahraniční dluh, veřejné rozpočtyveřené rozupočty, výdaje státního rozpočtu, příjmy státního rozpočtu, byrokracie, přerozdělování, šedá ekonomika, Laffetova křivka, rozpočtový schodek, vládní půjčky, vládní dluhopisy, efekt vytěsňování, oběd zdarma, nástroje měnové politiky, zprostředkující cíle měnové politiky, konečné cíle menové politiky, expanzivní měnová politika, restriktivní měnová politika, neutrální měnová politika, aktivistická politika, spop-go, rozpoznávací zpoždění, rozhodovací zpoždění, zpoždění zapůsobení, stálý měnový růst, měnové cílování, inflační cílování
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Slaný : Melandrium, 1998
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, mikroekonomie, trh, výrobky, služby, práce, firmy, kapitál, konkurence, nabídka, poptávka, formování trhu, trh výrobků, trh služeb, výrobní faktory, kapitálu, rozdělování důchodů, interakce trhů, tržní selhání, celková rovnováha trhu, působení státu, chování spotřebitele, formování poptávky, celkový užitek, mezní užitek, linie příjmu, substituce, křivka poptávky, subsdtituční efekt, důchodový efekt, elasticita poptávky, produkční funkce, celkový produkt, mezní produkt, explicitní náklady, variabilní náklady, optimum, zisk, bod zvratu, tržní nabídka, izokvanta, izokosta, agregátní nabídka, tržní rovnováha, efektivnost, přebytek výrobce, přebytek spotřebitele, teorém pavučiny, konvergující pavučina, divergující pavučina, stabilní pavučina, nedokonala konkurence, bariéry konkurence, diferenciace produktu, cekový příjem, úzpory z rozsahu, monopol, monopson, cenová regulace, oligopol, monopolní konkurence, cenové vůdcovství, individuální vlastnictví, partnerství, akcioná společnost, akcie, obligace, cenová konkurence, necenová konkurence, dividenda, příjem z mezního produktu, výrobní faktor, odvozená poptávka, ekonomická renta, úroková míra, mzdová sazba, pozemková renta, transferový výdělek, poptávka po práci, nabídka práce, substituční efekt, rovnovážná mzda, bilaterální monopol, úspory, investice, hrubé, čisté, obnovovací, nepřímé metody výroby, úročitel, odúročitel, diskont, kapitálové statky, úrok, úroková míra, hodnota budoucích výnosů, budnoucí hodnota dnešní částky, důchod, pracovní důchod, vlastnický důchod, bohatství, přerozdělení, Lorenzova křivka, Lorenzův graf, Giniho koeficient, prvotní rozdělení, analýza celkové rovnováhy, analýza dílčí rovnováhy, efektivnost výroby, box-diagram výroby, výrobně spotřební efektivnost, hranice výrobních možností, mezní míra transformace produktu, efektivnost směny, box-diagram směny, celková efektivnost, externality, veřejné statky, nedokonalá informace, asymetrická informace, morální hazard, nepříznivý výběr, mezní náklady, mikroekonomická politika, selhání státu, Coaseho teorém, problém černého pasažéra, transfer, světový trh, světová cena, vývozní politika, dovozní politika, dovozní přímak, vývozní přímak, clo, kvóta
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]