Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-2 z celkem 2.
Nakladatelské údaje: Praha : C.H.Beck, 2000
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, základy, učebnice, vysoké, školy, příklady, aplikace, vysokoškolská, bankovnictví, měnová politika, nezaměstnanost, státní rozpočet, trh práce, tržní ekonomika, bankovní soustava, trh, tržní systém, konkurence, spotřebitel, nabídka, poptávka, tržní konkurence, informační funkce cen, motivační funkce cen, alokace funkce cen, ekonomický koloběh, výrobní faktory, statky, člověk ekonomický, racionální ekonomické chování, efektivní alokace, celkový užitek, mezní užitek, spotřebitelův přebytek, poptávané množství, zákon klesající poptávky, důchodový efekt, substituční efekt, spotřebitelská substituce, substitut, komplement, cenová elasticita poprtávky, elastická poptávka, neelastická poptávka, individuální poptávka, tržní poptávka, poptávka po statku jednoho prodávajícího, utopené náklady, náklady příležitosti, druhá nejlepší příležitost, ekonomické náklady, ekonomický zik, účetní náklady, explicitní náklady, implicitní náklady, variabilní náklady, fixní náklady, zastavení činnosti, odchod z trhu, mezní náklady, mezní příjem, rovnováha firmy, celkové náklady, průměrné náklady, nabízené množství, tržní nabídka, konkurence kupujících, konkurence prodávajících, tržní rovnováha, nedostatek, přebytekrovnovážná cena, nerovnovážné ceny, stabiklita tržní rovnováhy, změna rovnováhy, směna, specializace, absolutní výhoda, komparativní výhoda, cenová diskriminace, otevřený trh, cech, dominantní postavení na trhu, fúze, kořistnický dumping, monopol, selhání motivací, přirozený monopol, cenový strop, maximální cena, nepeněžní náklady, spotřební daň, břemeno daně, subvence k ceně, obecné výrobní faktory, specifické výrobní faktory, nájemní cena, produkční funkce, výrobní faktor, mezní rpodukt, výrobní technika, technická substituce, optimální výrobní technika, cena volného času, substituční efekt změny mzdy, důchodový efekt změny mzdy, nominální mzda, reálná mzda, individuální nabídka práce, tržní nabídka práce, lidský potenciál, lidský kapitál, nezaměstnaný, frikční nezaměstnanost, strukturální nezaměstnanost, cyklická nezaměstnanost, nedobrovolná nezaměstnanost, zákonná minimální mzda, kapitál, investice, fixni kapitál, zásoby, technologie, úspory, netrpělivost spotřeby, časová preference, míra časové preference, úrok, úroková míra, nominální úroková míra, reálná úroková míra, zápůjční kapitál, zapůjčitelné fondy, nabídka zapojčitelných fondů, pooptávka po zapůjčitelých fonedech, aktivum, reálné aktivum, finanční aktivum, perpetuita, anutia, cena aktiva, očekávaný čistý výnos aktiva, dnešní hodnota budoucích výnosů, míra výnaosu, míra rizika, podnikatel, mezera na trhu, podnikatel, inovace, negativní externalita, pozitivní externalita, soukromé náklady, společenské náklady, soukromé výnosy, společenské výnosy, volný zdoj, volný statek, veřejný statek, nevylučitelnost ze spotřeby, veřejná volba, politické rozhodování, soukromá volba, tržní rozhodování, racionální neznalost, hranice produkčních možností, zájmová skupina, hrubý domácí produkt, čistý domácí produkt, opotřebení, nominální HDP, reálný HDP, běžné ceny, stálé ceny, mezistataky, meziprodukty, přidaná hodnota, agregátní výdaje, úspory, disponibilní důchod, transfery, čistý export, spotřební funkce, životní cyklus, plánované investice, neplánované investice, rovnovážnáý HDP, naturální směna, peněžní směna, oboustranná shoda potřeb, transakční náklady, náklady směny, prostředek směny, zákonné platidlo, peněžní zůstatky, likvidaita, oběživo, zůstatky na běžných účtech, zůstatky na termínovaných účtech, peněžní agregáty, transakční zůstatky, opatrnostní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích, banka, banka s částečnými rezervami, centrální banka, komerční banky, míra bankovích rezerv, povinná míra bankovích rezerv, peněžní zásoba, nominální peněžní zásoba, reálná peněžní zásoba, operace na volném trhu, diskontní půjčka, diskontní sazba, agregátní poptávka, agregátní nabídky, peněžní iluze, přirozená zaměstnanost, potenciální produkt, šok, hospodářský cyklus, expanze, recese, deprese, inflace, deflace, desinflace, deflátor HDP, index spotřebitelských cen, CPI, inflační impulz, akomodování inflačního impulzu, poptávková inflace, nákladová inflace, inflační spirála, inflační očekávání, setrvačná inflace, měnový kurz, měnový trh, apreciace měny, deprecizace měny, parita kupní síly, absolutní verze parity kupní díly, režim stabilního kurzu, kurzově fluktuační pásmo, platební bilance, běžný účet platební bilance, finanční účet platební bilance, obchodní bilance, účetní vyrovnanost platební bilance, rovnováha platební bilance, nominální měnový kurz, reálný měnový kurz, zahraniční dluh, veřejné rozpočtyveřené rozupočty, výdaje státního rozpočtu, příjmy státního rozpočtu, byrokracie, přerozdělování, šedá ekonomika, Laffetova křivka, rozpočtový schodek, vládní půjčky, vládní dluhopisy, efekt vytěsňování, oběd zdarma, nástroje měnové politiky, zprostředkující cíle měnové politiky, konečné cíle menové politiky, expanzivní měnová politika, restriktivní měnová politika, neutrální měnová politika, aktivistická politika, spop-go, rozpoznávací zpoždění, rozhodovací zpoždění, zpoždění zapůsobení, stálý měnový růst, měnové cílování, inflační cílování
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : C.H.Beck, 2003
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomika, ekonomie, teorie, makroekonomie, neoklasicismus (ekonomie), učebnice, školy vysoké, spotřeba, domácnost, volný čas, trh statků, trh úvěrů, rozpočet, důchod, substituční efekt, práce, poptávka po peněnzích, agregátní opptávka, obrat peněz, peníze, efekt reálného zůstatku, transační náklady, firma, nabídka práce, poptávka po práci, zisk, nominální mzda, reálná mzda, zaměstnanost, deflace, inflační očekávání, inflace, nominální úroková míra, míra peněžního růstu, racionální očekávání, neočekávaná infalce, vládní rozpočtové omezení, hyperinflace, inflační daň, monetární reforma, žádoucí stav kapitálu nevratné investice, mezní produkt kapitálu, nominální úspory, fyzický kapitál, soukromý fixní kapitál, reálná míra návratnosti investic, reálné úspory, vyloučení pracovníci, trvání práce, trvání nezaměstnanosti, míra nalézání práce, míra ztráty práce, pracovní síla, minimální mzda, přirozená míra nezamšstnanosti, poměr nahrazení, rezervační mzda, konvergence, hrubé úspory, míra úspor, stacionární stav, technický pokrok, vytěsnění, plošné daně, multiplikátor, mezní produkt, míra návratnosti investic¨reálná úrpková míra, plošná daňová sazba)progresivní daňová sazba, Laffetova k řivka, mezní daňová sazbabilance kapitálového účtu, přímé zdanění investice, zákon jedné ceny, čistý důchod, čisté zahraniční investice, neobchodovatelné statky, přebytek běžného účtu, obchodovatelné statky, obchodní bilance, Bretton-woodský systém, devalvace, fixní měnový kurz, pružný měnový kurz, parita úrokových sazeb, nominální měnový kurz, parita kupní síly, revalvace, sterilizace, pravidlo konstantní míry růstu, diskrétní politika, očekávaná relativní cena, dokonalé předvídání, stagflace, uchování práce, teorie mylného očekávání, nominální šok, šok produktivity, mechanismus propagace, teorie reálných cyklů, obrácená kauzalita, Solowovo rezidiuum
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]